Board of Directors

Dr. Shekhar Pradhan


Mrs. Savita Pradhan


Dr. Shilpi Pradhan


Dr. Kumar Abhishek

Dr. Anupam Kumar Pradhan

Dr. Sonya Jagwani Pradhan

Mr. Kunwarji (George) Pradhan

Mrs. Bhavana (Ana) Vaghela Pradhan